Veiledning minoritetsspråklige

Videregående opplæring for minoritetsspråklige elever
For å ha rett til videregående opplæring må eleven ha gyldig oppholdstillatelse, permanent eller begrenset. I tlllegg må en ha gjennomført norsk grunnskole eller gjennomført allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år eller kunnskaper og ferdigheter på nivå med norsk grunnskole

Høyere utdanning
Personer som har videregående utdanning fra utlandet og ønsker å søke opptak til høyere utdanning i Norge, finner informasjon om dette på Samordna opptak.

Her finner du også hva som kreves fra en del land for å få godkjent generell studiekompetanse, og omregningstabeller for karakterpoeng.

Vurdering og godkjenning av utenlandsk utdanning
NOKUT 
godkjenner utenlandsk høyere utdanning. Denne godkjenningen er en generell godkjenning som viser hvordan den utenlandske utdanningen kan sammenliknes med norsk høyere utdanning. NOKUT har også et informasjonssenter som informerer om andre ordninger for godkjenning og autorisasjon basert på utenlandsk utdanning.

Introduksjonsprogram
Nyankomne flyktninger mellom 18 og 55 år har rett og plikt til å delta i et heltids introduksjonsprogram. Hensikten med introduksjonsordningen er å kvalifisere den enkelte for arbeid eller utdanning. Norskopplæring er et kjerneelement i introduksjonsprogrammet.

Minoritetsrådgivere
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har opprettet stillinger som minoritetsrådgivere ved videregående skoler som har mange minoritetsspråklige elever. Minoritetsrådgiver jobber i forhold til tvangsekteskap og æresrelatert vold, både med konkrete elevsaker og forebyggende på systemnivå.

Gudmund Rype
Minoritetsrådgiver for Drammen vgs og Åssiden vgs
E-post: gudmundr@viken.no
Telefon: 32 26 28 95 / 993 23 713

Tina Skaseth
MInoritetsrådgiver for Hønefoss vgs, Ringerike vgs og Kongsberg vgs
E-post: tinaska@viken.no
Telefon: 457 24 775

De  er også tilgjengelig for de andre videregående skolene i Buskerud. 

Verktøy for karriereveiledning av minoritetsspråklige
Veiledningssentrene i Akershus har utarbeidet en ressurs for karriereveiledning for innføringsklasser i videregående skole.
Ressurshefte for veiledere, elevhefte og diverse tilleggsmateriell finner du her.