Kongsberg Karrieresenter og OPUS Kongsberg samarbeider om ulike kurs.

Foto: Sissel Strand Stiberg. Fornøyde damer avsluttet BKA - kurs i november.

OPUS Karriere og Kongsberg videregående skole har tilgang på kompetanse innenfor mange fagfelt. En del av samfunnsoppdraget er å dele denne kompetansen med så mange som mulig. Denne høsten har OPUS Karriere Kongsberg arrangert mange ulike kurs.


Manglende grunnleggende ferdigheter, såkalt basiskompetanse, hos ungdom og voksne kan få konsekvenser for den enkeltes deltakelse i arbeidslivet. OPUS Karriere Kongsberg har denne høsten stått for en rekke kurs rettet mot voksne. Det å gi kursdeltakerne kunnskap og tro på egne muligheter vil vi kunne skape ringvirkninger også ut over den enkelte personen, sier Sissel Strand Stiberg, leder for OPUS Karriere Kongsberg. En generell heving av kompetansenivået virker også positivt inn på lokalsamfunnet. OPUS Karriere har dermed en viktig samfunnsoppgave.

Kurshøsten startet med Quick-start- kurs i IKT for voksne elever ved skolen. Tilbudet gikk til dem som trengte kursing i bruk av grunnleggende IKT. Det å mestre en digital skolehverdag er viktig for å nå målene i utdanningen, sier Sissel Strand Stiberg.

Det har også vært arrangert 60 timers kurs for praksiskandidater i Barne- og ungdomsarbeiderfaget i regi av Fylkesmannen i Buskerud. Praksiskandidatene har lang yrkeserfaring. Gjennom praksiskandidatordningen får de mulighet til å dokumentere kompetansen de sitter inne med etter flere år i arbeidslivet. Mange har liten eksamenserfaring og kurset forbereder kandidatene til skriftlig eksamen. Etter godkjent eksamen, og tilstrekkelig med relevant praksis, vil deltakerne kunne gå opp til fagprøve. På høstens kurs var det deltakere fra hele midtfylket, og kurset ble holdt på Eiker videregående skole.

Flere onsdager på kveldstid har renholdere og kantinepersonell ved skolen fått BKA-opplæring i OPUS studieverksted. BKA står for Basiskompetanse i Arbeidslivet, og deltakerne har lært grunnleggende ferdigheter innen IKT, lesing, skriving og regning. Dette er kompetanse en har bruk for uansett hva slags jobb en har, sier Sissel Strand Stiberg. Kurset er finansiert gjennom VOX, som er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk som først og fremst arbeider for voksne. Fornøyde kursdeltakere avsluttet sitt kurs i november.

Nå står enda en kursrekke for døren. Sissel Strand Stiberg og hennes medarbeidere i OPUS Karriere Kongsberg er klare til å hjelpe flere voksne til å hente ut sitt potensiale.

Tekst: Anne Berit Omholdt